Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Placówek Oświatowych nr 5

Procedura wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

Procedura wydawania duplikatów

legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej nr 7

w Zespole Placówek Oświatowych nr 5

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2010Nr 97 poz. 624                   z póz. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie  (Dz. U. z 2006 r.Nr 225 poz. 1635)

 

Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjściu dziecka do szkoły) wydawana  jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji(zmiana adresu, nazwiska).

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

I.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko                i imię, oraz opłatę skarbową.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. (wpłata na konto Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej).

4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II.

Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III.

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa -zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły, lub stronie internetowej szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00zł.  (wpłata na konto Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej).

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

IV.

Sposób załatwienia.

1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

2. Duplikat zawiera:

-na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,

- dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną, -nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

-datę wystawienia duplikatu,

-podpis dyrektora szkoły,

-pieczęć urzędową.

3. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania,

wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku

telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Skarżysko-Kamienna, dnia………………………..

…………………………………

(nazwisko i imię)

……………………………………

(adres zamieszkania)

…………………………………….

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 7

ul. Zielna 29

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / karty rowerowej/*

dla mojego dziecka ………………………………………………………………………….

      (imię i nazwisko ucznia)

ucznia klasy ……………………… urodzonego dnia …………………………………… zam. ……………………………………………………………………………………………. Poprzednia legitymacja / karta rowerowa/* została ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(podać powód)

 

 

……………………………………….

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

Duplikat legitymacji – opłata skarbowa – 9,00 zł

Karta rowerowa- zwolniona z opłaty

 

OPŁATĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO URZĘDU MIASTA

SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

79 1560 0013 2418 3618 0000 0004

 

Dokumenty, aktualne zdjęcie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

Skarżysko-Kamienna, dnia………………………..

…………………………………

(nazwisko i imię)

……………………………………

(adres zamieszkania)

…………………………………….

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 7

ul. Zielna 29

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Proszę o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły, ……………………………                                                                                                                (promocyjnego z klasy)

wydanego przez …………………………………………………………………………….    

                                                                           (nazwa szkoły)

w   ………………… roku.

w/w świadectwo zostało wystawione dla …………………………………………………

(nazwisko i imię)

urodzonej/ego ………………………….. dnia ……………………………………………..

 

w ……………………………………… woj. ………………………………………………….

 

Do szkoły uczęszczał)a) w latach od ……………………… do …………………………..

Oryginał świadectwa uległ ……………………..…………………………………………….

                                                                 (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załączniki:

  1. Potwierdzenie dokonania opłaty.
  2. Opłata od jednego dokumentu wynosi 26,00 zł.

 

OPŁATĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO URZĘDU MIASTA

  •  

79 1560 0013 2418 3618 0000 0004

Podanie z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny