Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Placówek Oświatowych nr 5

Rada Rodziców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz     o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej, reprezentowana przez Dyrektora szkoły, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail inspektor@um.skarzysko.pl
 3. Administrator danych osobowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej;

b)   rekrutacyjnych;

c)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;

d)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),               w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane  osobowe  muszą  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                       z obowiązującym prawem

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,                    w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej przetwarza wizerunek uczniów  (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

· funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  realizowanego  na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia.

oraz

związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku-Kamiennej NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie   i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów  lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych,
a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 

Rada Rodziców

Utworzono dnia 15.10.2018, 18:22

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny